Program

I spotkania Sieci Wsparcia i Samokształcenia Nauczycieli

„Cyfrowy Nauczyciel”

 

Termin: 19.10.2017 r. godz. 14.00 – 16.00.

 Temat: Cyfrowy Nauczyciel - spotkanie inaugurujące.

 Cel:  wspieranie nauczycieli wszystkich przedmiotów i na każdym etapie nauczania
w zakresie wykorzystania nowych technologii w praktyce szkolnej (wymiana doświadczeń, samokształcenie oraz poszerzanie kompetencji).

 Przebieg spotkania:

  1. Rejestracja uczestników.
  2. Rozpoczęcie spotkania, omówienie celu i harmonogramu spotkań sieci.
  3. Prezentacja i omówienie poszczególnych punktów kontraktu współpracy
    z uczestnikami sieci.
  4. Gra integracyjna.
  5. Omówienie wyników ankiety diagnozującej Czy jestem Cyfrowym Nauczycielem? – Katarzyna Kalita (BP w Chełmie).
  6. Słowo wstępu do zagadnień TIK. Narzędzia online w pracy nauczyciela – warsztaty z  ekspertami ds. spraw wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu - Janusz Warszewski, Ewa Czerniecka (LSCDN Lublin).
  7. Zakończenie spotkania.

 Zapewniamy słodki poczęstunek i gorące napoje. Uczestnicy spotkania otrzymają stosowane zaświadczenia.

Harmonogram

Kontrakt