Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, jest placówką oświatową, służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu

działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 369).

 

Biblioteka powstała w grudniu 1950 r. Stan księgozbioru wynosił wówczas 136 woluminów, zarejestrowanych było 11 czytelników.

W placówce funkcjonuje 6 wydziałów: Wypożyczalnia Książek, Czytelnia, Wydział Zbiorów Specjalnych, Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Wydział

Informacyjno-Bibliograficzny, Centrum Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Działalność Biblioteki:

  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów specjalistycznych dla potrzeb środowiska oświatowego i akademickiego;

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych, w tym wykorzystywaniu techniologii informacyjno-komunikacyjnej (formy m.in. zajęcia edukacyjne, kursy, szkolenia w bibliotece lub w placówkach oświatowych, przedsięwzięcia i programy edukacyjne, bieżący instruktaż);

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną (formy m.in. zajęcia edukacyjne, kursy, szkolenia w bibliotece lub w placówkach oświatowych, przedsięwzięcia i programy edukacyjne,  bieżący instruktaż);

  • wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej (spotkania z twórcami ludowymi regionu, wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego), edukacji europejskiej (zajęcia dla uczniów wszystkich typów szkół, konkursy, wystawy, Tydzień Europejski);

  • doroczne akcje z zakresu preorientacji zawodowej: "Giełda Szkół";

  • wspomaganie placówek w budowaniu jakości pracy (pomoc w diagnozowaniu potrzeb placówki, konstruowaniu planów naprawczych i formułowaniu wniosków dotyczących efektywności pracy);

  • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi (wymiana informacji, zbiorów, dary);

  • współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi (efektem są: wystawy, zakupy z rabatem, dostęp do szczególnej oferty wydawniczej, organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli);

  • wystawy biblioteczne, okolicznościowe (awizowanie nowości, zbiorów dydaktycznych z poszczególnych dziedzin wiedzy);

  • wydawanie publikacji bibliotecznych - dla potrzeb szkół (materiały edukacyjne, zestawienia bibliograficzne, Biuletyn Biblioteka Aktywna);

  • wydawanie informatorów o działalności biblioteki;

  • współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie aktywizacji środowiska nauczycielskiego, gromadzenia materiałów wydawanych przez ośrodki doskonalenia, prowadzenia szkoleń;

  • prezentacje nowatorstwa pedagogicznego środowiska nauczycielskiego;

  • bezpłatne projekcje filmowe (filmy wideo z własnych zbiorów, ekranizacje lektur szkolnych, programy popularnonaukowe);

  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji;

  • informowanie o działalności kulturalnej ośrodków artystycznych w regionie i kraju (domy kultury, muzea, teatry);

  • usługi introligatorskie (oprawa materiałów przy użyciu bindownicy);

  • usługi bezpłatnego skanowania materiałów edukacyjnych.