1950

 • Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Chełmie z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 5 przy pl. Sienkiewicza 1

1958-1966

 • Przeniesienie Biblioteki do Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie z jednoczesnym powierzeniem p. Feliksowi Bodakowskiemu obowiązków kierownika placówki

1966

 • Powołanie p. mgr Cecylii Bejster na kierownika biblioteki – po śmierci p. Feliksa Bodakowskiego

1975

 • Przekształcenie biblioteki w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, a jednostek powiatowych w Krasnymstawie i Wlodawie - w filie placówki
 • Przeniesienie jednostki do wydzielonych klas Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie przy placu Sienkiewicza 1

1977

 • Zmiana struktury jednostki - wyodrębnienie 4 wydziałów: udostępniania zbiorów, czytelni, opracowania zbiorów, informacyjno-bibliograficznego

1975-1984

 • Realizowanie statutowych zadań placówki zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem funkcji usługowej, promocyjnej i instrukcyjno - metodycznej w stosunku do bibliotek szkolnych i filialnych

1984

 • Powierzenie obowiązków dyrektora p. mgr Irenie Denece - po odejściu dotychczasowego dyrektora p. mgr Cecylii Bejster

1986

 • Powierzenie obowiązków dyrektora p. mgr Magdalenie Szynal – po odejściu dotychczasowego dyrektora p. mgr Ireny Deneki

1990

 • Zapoczątkowanie procesu gromadzenia i udostępnianie zbiorów audiowizualnych
 • Wydanie przez Kuratorium Oświaty w Chełmie decyzji w sprawie wykupienia pomieszczeń w budynku administrowanym przez ChSM - na potrzeby biblioteki

1992

luty-maj

 • Przeprowadzka biblioteki do nowego lokalu przy ul. Wieniawskiego 15
 • Uroczyste otwarcie placówki
 • Powołanie wydziału zbiorów specjalnych
 • Rozszerzenie i urozmaicenie dydaktycznych i kulturalnych form pracy